పైసలు ఇస్తలేరని కట్ట తెంపిన్రు..! రాజురా వీడీసీ నిర్వాహాకం

భైంసా : ఊరికి పైసలు ఇస్తేనే చేపలు పట్టనిస్తం.. లేదంటే చెరువు కట్టను తెంపి చేపలన్ని భూమి పాలు చేస్తం.. అని ఓ గ్రామ వీడీసీ గంగపుత్రులపై

Read more