సమాజంలో నిరాధారణకు గురవుతున్న మహిళలకు రాజ్యాధికారంలో వాటా కల్పించాలీ -ఆర్ కృష్ణయ్య

సమాజంలో సామాజిక వివక్షతకు గురవుతూ సమాజంలో నిరాధారణకు గురవుతున్న మహిళలకు రాజ్యాధికారంలో వాటా కల్పించినప్పుడే మహిళలకు ఒక ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుందని ఆర్ కృష్ణయ్య అన్నారు.అంబర్పేటలో బిసి మహిళా

Read more