శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా నూతన కలెక్టర్ గా బసంత్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ గా దినేష్ కుమార్ బాధ్యతలు స్వీకరణ

శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా(V3News ) 05-04-2022: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా మొట్టమొదటి జిల్లా కలెక్టర్ గా బసంత్ కుమార్,జాయింట్ కలెక్టర్ గా దినేష్ కుమార్

Read more